Thực hiện ký sự “Cửa sổ Việt Nam” , 12 tập, giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người và những thành tự phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia.